Peaks of Himachal :

  Name of the Peak


 1. Shilla

 2. Leo Pargial

 3. Shipki

 4. Manerang

 5. Mulkila

 6. Kinner Kailash

 7. Jorkaden

 8. Dibibokri Pyramid

 9. Gyephang

 10. Phawarang

 11. Shigrila

 12. Indrasan

 13. Shikhar Beh

 14. Mukar Beh

 15. Gepang Goh

 16. Deo Tibba

 17. Solang

 18. Pir Panjal

 19. Maiwa Kandinoo

 20. Hanuman Tibba

 21. Bara Kanda

 22. Pishu

 23. Kailash

 24. Saltu-Da-Par

 25. Gushu

 26. Raldang

 27. Shitindhar

 28. Srikhanda

 29. Thamsar

 30. Lachalunga

 31. Murangla

 32. Shringla

 33. Inder Kila

 34. Pin Parbati

 35. Ghoralantinu

 36. Patalsu

 37. Gauri Devi Ka
  Tibba


 38. Hargaran

 39. Narshing Tibba

 40. Choordhar

 41. Shacha

 42. Cholang

  Altitude
  (Meters)


 • 7,025

 • 6,791

 • 6,068

 • 6,597

 • 6,520

 • 6,500

 • 6,473

 • 6,400

 • 6,400

 • 6,350

 • 6,230

 • 6,220

 • 6,200

 • 6,070

 • 6,050

 • 6,001

 • 5,975

 • 5,972

 • 5,944

 • 5,860

 • 5,860

 • 5,672

 • 5,660

 • 5,650

 • 5,607

 • 5,499

 • 5,290

 • 5,182

 • 5,080

 • 5,060

 • 5,060

 • 4,999

 • 4,940

 • 4,800

 • 4,760

 • 4,470

 • 4,030


 • 3,850

 • 3,730

 • 3,647

 • 3,540

 • 3,270

  Location


 • Kinnaur

 • Kinnaur

 • Kinnaur

 • Spiti

 • Lahaul - Spiti

 • Kinnaur

 • Kinnaur

 • Kullu

 • Lahaul - Spiti

 • Kinnaur

 • Lahaul - Spiti

 • Kullu - Manali

 • Lahaul - Spiti

 • Lahaul - Spiti

 • Lahaul - Spiti

 • Kullu

 • Kullu

 • Chamba

 • Kullu

 • Kullu - Kangra

 • Bharmour

 • Kinnaur

 • Bharmour

 • Lahaul - Spiti

 • Kinnaur

 • Kinnaur

 • Kullu

 • Kullu

 • Chamba

 • Lahaul - Spiti

 • Lahaul - Spiti

 • Lahaul - Spiti

 • Kullu

 • Kullu

 • Kullu - Kangra

 • Kullu


 • Chamba

 • Lahaul - Spiti

 • Chamba

 • Shimla

 • Kullu

 • Kangra

top